Aydınlatma Metni 2021-06-17T10:17:40+03:00

DORTEK KAPI SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu DORTEK Müşterilerinin Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metni(“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dortek Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“DORTEK/Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarını ve toplanma yöntemlerine güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda bazı tanımlar yer almaktadır:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişinin ırksal veya etnik kökenini, siyasal görüşünü, dinsel ya da felsefi inancını, sendika üyeliğini, sağlık ya da cinsel yaşamını, kılık kıyafetinde özellik arz eden seçimlerini belirli hale getiren verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi/veri sahibi (Müşteri).

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi (DORTEK).

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz şöyledir:

Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, T.C.kimlik numarası, Vergi kimlik numarası (şahıs şirketi müşteri), İmza;

İletişim Bilgileri: Cep telefon numarası, İşyeri adresi, İkametgâh adresi, E-posta adresi;

Finans Bilgileri: IBAN Numarası, Banka bilgileri, E-fatura bilgileri;

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi: Fiziksel mekâna girişte ve fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları;

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Ses kaydı (çağrı merkezini aramanız durumunda),Video;

Diğer Veriler: Müşteri işlem verisi, Hukuki işlem verisi.

 (1) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Tarafımız, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için gerekli çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılacak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi sizlerden talep etmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlenecektir.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca DORTEK’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda DORTEK’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin DORTEK ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde konu kısmına “Kişisel Verilerimin Güncellenmesi” yazarak kvkkomite@dortek.com.tr adresine mail atarak verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 (2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Toplanmasındaki Hukuki Sebep

Söz konusu kişisel verilerinizin; Müşteriye doğru hitap edilebilmek, Müşterinin diğer Şirket müşterilerden ayırt edilebilmesini sağlamak, Şirketimiz ile satış akdi yapmanız ve/veya başka sebeplerle kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, İdari birimlerce öngörülen bilgileri saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Tarafınızca talep edilen hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla iletişim kurabilmek, İletişim/hizmet kalitesini artırmak, Müşteri memuniyetinin sağlanması, Fatura kesmek ve Ticari ilişkiyi devam ettirmek amaçları ile işlenmektedir.

DORTEK müşterilerine ait kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; DORTEK’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; satış sözleşmesinin kurulması veya yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla DORTEK’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak DORTEK tarafından toplanmaktadır.

 (3) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Tarafımızdan, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde toplanan ve belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz şirket hissedarı, şirket yetkilileri, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler ile hizmetin mahiyeti gereği aktarılmaktadır.

Açık rızanız doğrultusunda, şirketimizce, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde toplanan ve belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki kişilere aktarılabilecektir:

  1. Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; iç işleyişimizi sağlamak adına satış sözleşmesi ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek adına ortaklaşa çalıştığımız veya hizmet aldığımız şirketlere.
  2. Tarafınızla akdedilen sözleşmesinden doğan yükümlülükleri yerine getirebilmemiz veya denetleme faaliyetlerini yürütebilmemiz amacıyla; iş ortaklarımıza.
  3. İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz ve olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlar ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere.
  4. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına.
  5. Çağrı merkezini aramanız durumunda yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması nedeniyle, bulut sistemi üzerinden çalıştığımız şirkete aktarılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden DORTEK sorumlu değildir.

Yurt Dışına Aktarım

Çağrı merkezimizi aramanız durumunda; Ses kaydı, Ad-soyad, Adres ve T.C. Kimlik numarası bilgileriniz iş birliğinde bulunduğumuz şirketin bulut sisteminde depolanması nedeniyle yurt dışına aktarılmaktadır.

 (4) Kişisel Verilerinizin Toplanması Yöntemi

Biz veri sorumlusu olarak, müşterilerimizin kişisel verilerini tamamen veya kısmen otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla;

  • Telefon, elektronik posta ya da diğer sair yollar ile müşteriler tarafından DORTEK’e iletilen talepler,
  • DORTEK’in hukuki yükümlülüklerinden kaynaklanan sebeplerle doldurulması gereken matbu formlar ile gerekli bilgi ve belgeler,
  • Şirket programları, ağ ve elektronik posta hizmetleri,
  • Müşteri memnuniyet anketi,

aracılığı ile toplamaktayız.

 (5) Kişisel Verilerinize Yönelik Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi gerçek kişiler şirketimizden;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Müşteri olarak sizler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, DORTEK tarafından oluşturulmuş başvuru formunu web sayfamızdan veya elden almayı talep ederek Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla Merdivenköy Mahallesi, Yumurtacı Abdi Bey Caddesi,  Dikyol Sokak No.2 Kat:19 İç Kapı:188 Business İstanbul B Blok Kadıköy/İstanbul” adresine postalayarak veya; başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak; dortek@hs02.kep.tr adresindeki ilgili e-postaya gönderilmek suretiyle veya elektronik posta adresimiz: kvkkomite@dortek.com.tr ile iletilebilirsiniz. Taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 (6) Saklama ve İmha

Söz konusu kişisel verileriniz, yasal saklama süresi aşılmamak kaydıyla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sonunda ise kişisel verileriniz silinmekte veya yok edilmektedir. Sizler haklarınızı kullanmak için belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilirsiniz. Talebinize ilişkin açık bildiriminize göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerseniz, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir.

Bilgilerinize sunarız.

Yukarıda detayları yer alan DORTEK Müşterilerinin Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.


Call Now Button