Aydınlatma Metni 2022-02-09T10:38:02+03:00

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DORTEK KAPI SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda bazı tanımlar yer almaktadır:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişinin ırksal veya etnik kökenini, siyasal görüşünü, dinsel ya da felsefi inancını, sendika üyeliğini, sağlık ya da cinsel yaşamını, kılık kıyafetinde özellik arz eden seçimlerini belirli hale getiren verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi/veri sahibi (Müşteri).

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi (DORTEK).

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz şöyledir:

Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, T.C.kimlik numarası, Vergi kimlik numarası (şahıs şirketi müşteri), İmza;

İletişim Bilgileri: Cep telefon numarası, İşyeri adresi, İkametgâh adresi, E-posta adresi;

Finans Bilgileri: IBAN Numarası, Banka bilgileri, E-fatura bilgileri;

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi: Fiziksel mekâna girişte ve fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları;

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Ses kaydı (çağrı merkezini aramanız durumunda),Video;

Diğer Veriler: Müşteri işlem verisi, Hukuki işlem verisi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 • KVK Kanunu’nun 5/2(c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması, ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz Şirket’imizin tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında mal/hizmet satış, alım süreçlerinin yürütülmesi, bayilik ve yetkili servis anlaşmalarının yapılması amaçlarıyla işleyebilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket; kişisel verilerinizi Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket; müşteri memnuniyetinin sağlanması ve kalite standartları süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, iç denetim soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işleyebilecektir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENECEĞİ

Şirketimiz, yukarıda yer alan işleme amaçlarına ve sebeplerine dayanarak aşağıdaki kişi gruplarından belirtilen verilerinizi işleyebilecektir.

 1. Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Adı-Soyadı, Adresi, İs yeri adresi, İmza, TC Kimlik No, Telefon Numarası, Vergi Dairesi Bilgileri, Vergi Kimlik No, Müşteri İşlem Bilgisi, Kredi Kartı Bilgileri, Ses Kaydı

 • Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

Adı-Soyadı, İş Yeri adresi, İmza, Telefon numarası, Vergi Dairesi bilgileri, Vergi Kimlik No, Banka bilgileri, IBAN

 • Çalışan Adayı

Adres, Ad-Soyad, Diploma Bilgisi, Doğum Tarihi Bilgisi, Doğum Yeri Bilgisi, Medeni Hali, Mesleki Yeterlilik Bilgisi, Referans Bilgisi, Telefon Numarası, Yabancı Dil Yeterlilik Bilgisi

 • Ziyaretçiler

Kamera kaydı görüntüleri, Log kayıtları

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki kişi gruplarına aktarılabilecektir.

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri, servis ve anahtara hizmetleri için ilgili banka ve bayilerle, yetkili servislerle paylaşılabilecektir.
 • Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile;
 • Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla mali müşavirlik ve hukuk büroları ve diğer danışmanlar ile paylaşılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 9. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki sebebine dayanılarak; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi; bulut, e-posta hizmetlerinden yararlanılması amaçlarıyla sunucuları yurtdışında bulunan veri depolama ve/veya bulut hizmeti sağlayıcısı firma ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

 • Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla fiziki ya da elektronik ortamda bizzat sizlerden ya da sizlerin Şirketimize iletilmesi amacıyla açık rıza verdiğiniz üçüncü kişilerden, toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir; KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Silme ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak;

 • Ürün veya Hizmet alıcısı gerçek veya tüzel kişinin verileri sözleşmenin kurulmasından itibaren 10 yıl,
 • Tedarikçi yetkilisi/çalışanının kimlik ve muhasebe verisi sözleşmenin ödeme tarihinden itibaren 10 yıl,
 • Çalışan adayının kimlik, iletişim, mesleki deneyim verisi özgeçmiş değerlendirme tarihinden itibaren 30 gün,
 • Şirket kamera görüntüleri kayıt tarihinden itibaren 3 hafta,
 • Ziyaretçilerin şirkete ait internet ağı üzerinden log kayıtları 2 yıl, saklanır ve saklama süresi sonunda imha edilir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi olarak, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sıralanan haklara sahipsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm ) düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz,talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalı bir nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

DORTEK KAPI SAN. VE TİC. A.Ş.

Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdi Bey Cad. Dikyol Sk. No:2 B Blok K:19 34732 Kadıköy/İSTANBUL

0216 412 4035

info@dortek.com.tr